Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Všetky služby poskytujeme v lokalitách:

 • Bratislava
 • Pezinok
 • Senec
 • Malacky
 • Dunajská Streda
 • Trnava

Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Revízie elektrických zariadení Profesionálne & Výhodne

Presvedčte sa, že vaše elektrické zariadenia pracujú bez problémov. Špecializujeme sa na revízie elektrických zariadení a bleskozvodov. Odbornými skúškami a meraním preveríme technický stav a zistíme, či je ich prevádzka plne funkčná a bezpečná. Môžete sa spoľahnúť…

Revízie elektrických zariadení - profesionálne & výhodne

Každé elektrické zariadenie má svoju životnosť a musí vyhovovať platným technickým normám. Vlastnosti zariadenia sa však postupom času zhoršujú, preto je dôležité pravidelne ich sledovať a odborne kontrolovať. V opačnom prípade môže dôjsť ku zbytočnej ujme na majetku, či dokonca k úrazu. Navyše, za zanedbanie revízie elektrických zariadení vám ako ich majiteľovi alebo prevádzkovateľovi hrozí vysoká pokuta. A pri vzniku poistnej udalosti môžete zabudnúť na náhradu škody.

Vyhnite sa týmto problémom a nechajte si profesionálne preveriť elektrické zariadenia. Naši revízni technici majú príslušné certifikáty a dlhoročné skúsenosti. Sú oprávnení vykonávať pravidelné, východiskové aj mimoriadne revízie elektriny vo všetkých typoch objektov – v domácnostiach, firemných a administratívnych budovách či na stavbách.

Spoľahnite sa, že zabezpečíme celý proces: od odbornej prehliadky cez vydanie revíznej správy až po odstránenie zistených porúch. Revízie elektrických zariadení po novom poskytujeme v lokalitách: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda, Trnava

Revízia elektriny: Komplexné služby

 • revízia elektroinštalácie
 • revízia bleskozvodov (aktívnych aj pasívnych)
 • revízia elektrických spotrebičov v interiéri (domácnosti a kancelárie – kuchynské spotrebiče, spotrebná elektronika, svietidlá, predlžovačky)
 • revízia elektrických spotrebičov v exteriéri (stavebné a poľnohospodárske stroje)
 • revízia výpočtovej a kancelárskej techniky (PC, tlačiarne, kopírky, skenery, skartovače)
 • revízia elektrického náradia (kosačky, vŕtačky, brúsky, píly, frézy)
 • revízia elektrických častí strojov
 • vydanie revíznej správy
 • údržba a čistenie elektroinštalácie
 • servis a oprava zistených porúch
 • odborné technické poradenstvo
 • pripomienka termínu pravidelnej revízie
 • upozornenie na legislatívne zmeny v oblasti revízií

Ako prebieha revízia elektrického zariadenia

Revíziu elektriny u vás vykoná kvalifikovaný revízny technik. Jeho úlohou je kompletne posúdiť, či kontrolované elektrické zariadenia, elektroinštalácie alebo bleskozvody spĺňajú potrebné normy a predpisy.

Revízny technik sa najprv oboznámi s príslušnou dokumentáciou a predošlými revíznymi správami. Nasleduje odborná prehliadka montáže, zapojenia, umiestnenia a súčiastok. Technik zistí aj to, či elektrické zariadenie nie je mechanicky poškodené, čo by mohlo ohroziť jeho funkčnosť a bezpečnosť.

Ďalším krokom je odborná skúška. Spočíva v meraní elektrického odporu, napätia či spojitosti ochranných vodičov. Namerané hodnoty sa musia zhodovať so stanovenými parametrami.

Na záver technik vyhodnotí prehliadku a vypracuje revíznu správu. Získate tak oficiálny doklad o vykonaní revízie a jej výsledkoch. Revízna správa obsahuje opis aktuálneho technického stavu elektrického zariadenia.

Môže sa stať, že revízny technik pri kontrole nájde poruchy a nedostatky. Nemusíte sa však obávať, máme riešenie. Okrem revízií poskytujeme aj servis elektrických zariadení. Zistené problémy bezpečne odstránime.

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení: Rozsah činnosti

Revízia elektrických zariadení - Technické zariadenia elektrické skupiny A

 • technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny
 • technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny
 • elektrická sieť striedavého napätia nad 1 000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny
 • elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
 • elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
 • elektrická inštalácia v prostredí s extrémnou korozívnou agresivitou alebo s trvalým vplyvom korozívnych látok (vonkajší vplyv AF4) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny
 • elektrická inštalácia v priestore s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom v mokrom prostredí s vonkajším vplyvom AD3 až AD8 alebo dotykom s potenciálom zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny
 • elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie
 • elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny

Revízia elektrických zariadení - Technické zariadenia elektrické skupiny B

 • elektrické zariadenia technické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné

Revízia elektrických zariadení - Elektrické zariadenia E1 v plnom rozsahu

 • elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov

Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov - Bratislavský a Trnavský kraj

Revíziu elektrických zariadení – profesionálne a spoľahlivo. Naše služby poskytujeme v lokalitách: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda, Trnava

Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov - Profesionálne a za dobrú cenu
Sú revízie elektrických zariadení povinné?

Každý majiteľ alebo prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný zabezpečiť pravidelnú odbornú revíziu týchto zariadení, a to v takom intervale a rozsahu, ako stanovuje zákon.

Aké druhy elektrických revízií vykonávate?

Zabezpečujeme tri druhy elektrických revízií: pravidelnú, východiskovú a mimoriadnu. Pravidelné revízie elektrických zariadení určuje zákon. Východiskovú revíziu nevyhnutne potrebujete pri zavedení nového alebo zrekonštruovaného zariadenia do prevádzky. Mimoriadnu revíziu si môžete vyžiadať kedykoľvek, napríklad pri podozrení na poruchu.

Kde poskytujete revízie elektrických zariadení?

Všetky služby poskytujeme v Bratislavskom kraji a v Trnave.