Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Všetky služby poskytujeme v lokalitách:

 • Bratislava
 • Pezinok
 • Senec
 • Malacky
 • Dunajská Streda
 • Trnava

Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Revízie tlakových zariadení a tlakové skúšky Profesionalita – spoľahlivosť

Nechajte si skontrolovať tlakové zariadenia. Vykonávame odborné revízie tlakových zariadení – patria tu tlakové nádoby s obsahom kvapalín alebo plynu, expanzné nádoby, parné kotly, vykurovacie zariadenia, kompresory aj hasiace prístroje. Postaráme sa tiež o tlakové skúšky vodovodného a kanalizačného potrubia. Prehliadkou a tlakovými skúškami odhalíme netesnosti, ktoré by mohli poškodiť samotné zariadenie, či dokonca ohroziť bezpečnosť a zdravie.

Každý vlastník alebo prevádzkovateľ tlakového zariadenia má povinnosť zabezpečiť pravidelnú revíziu. V opačnom prípade vám hrozí vysoká pokuta a pri poistnej udalosti môžete zabudnúť na náhradu škody.

Vyhnite sa podobným problémom a zistite, či tlakové zariadenia spĺňajú potrebné parametre. Revíziou predídete drahej oprave alebo kompletnej výmene týchto zariadení. Pracujeme vo všetkých typoch objektov – v domácnostiach, firemných a administratívnych budovách či na stavbách. Naši revízni technici disponujú platnými certifikátmi a majú dlhoročné skúsenosti.

Spoľahnite sa, že zariadime celý proces: od odbornej prehliadky cez vydanie revíznej správy až po odstránenie zistených nedostatkov. Revízie tlakových zariadení poskytujeme v lokalitách: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda, Trnava

Tlakové skúšky a revízia tlakových zariadení: Komplexné služby

 • tlakové skúšky potrubia
 • revízie a tlakové skúšky vodovodu
 • revízie a tlakové skúšky kanalizácie
 • revízia parného a plynového kotla
 • tlakové skúšky vykurovacích zariadení
 • revízia expanzných nádob
 • revízia hasiacich prístrojov
 • vydanie revíznej správy
 • servis a oprava zistených porúch
 • odborné technické poradenstvo
 • pripomienka termínu pravidelnej revízie
 • upozornenie na legislatívne zmeny v oblasti revízií

Ako prebieha revízia tlakového zariadenia

Intervaly pravidelnej revízie tlakových zariadení určuje zákon. Presné termíny si však nemusíte zapamätať. Odsledujeme ich za vás. Včas vám pripomenieme, kedy treba vykonať ďalšiu odbornú prehliadku a naplánujeme ju.

Realizujeme tri druhy revízií tlakových zariadení:

 • pri pravidelnej revízii skontrolujeme stav a funkčnosť zariadenia počas prevádzky,
 • východiskovou revíziou preveríme stav nového alebo zrekonštruovaného zariadenia pred uvedením do prevádzky,
 • mimoriadnu revíziu si môžete vyžiadať napríklad pri podozrení na poruchu.

Revíziu a tlakové skúšky zabezpečí certifikovaný revízny technik. Preskúma tesnosť a odolnosť všetkých použitých materiálov aj prvkov tlakového zariadenia. Tlakovú skúšku pevnosti potrubia vykoná pomocou kvapaliny za studena, prípadne pracovnej látky za tepla. Tlaková skúška vykurovacích zariadení spočíva vo vstrekovaní vzduchu alebo kvapaliny pod tlakom.

Po vyhodnotení prehliadky vám technik vydá revíznu správu. Získate tak doklad o vykonaní revízie a tlakových skúšok. Súčasťou revíznej správy je opis aktuálneho technického stavu tlakových zariadení. Ak technik odhalí nedostatky, bezpečne ich odstránime. Okrem revízií poskytujeme aj servis tlakových zariadení.

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení: Rozsah činnosti

Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení: Rozsah činnosti

 • Aa1 – parný kotol I. triedy
 • Aa2 – parný kotol II. triedy
 • Aa3 – parný kotol III. triedy
 • Aa4 – parný kotol IV. triedy
 • Ab1 – tlaková nádoba stabilná
 • Ab2 – tlaková nádoba stabilná obsahujúca nebezpečné plyny
 • Ac – tlaková nádoba na dopravu plynov
 • Ad – tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja
 • Ae – potrubné vedenie
 • Ba – vykurované alebo vyhrievané zariadenia s rizikom prehriatia
 • Bb1 – tlakové nádoby stabilné II. triedy
 • Bb2 – tlakové nádoby stabilné I. triedy
 • Bd – tlakové nádoby prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov CO2
 • Be1 – potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny
 • Be2 – potrubné vedenie s pracovnou látkou vodná para alebo horúca voda
 • Bf1 – bezpečnostné príslušenstvo, ktoré chráni technické zariadenia
 • Bf2 – bezpečnostné príslušenstvo, ktoré zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty
 • Bf3 – bezpečnostné príslušenstvo, ktoré zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie úrovne hladiny
 • Bf4 – bezpečnostné príslušenstvo, ktoré je určené na automatickú prevádzku

Revízie tlakových zariadení a tlakové skúšky

Revízia tlakových zariadení – profesionálne a spoľahlivo. Naše služby poskytujeme v lokalitách: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda, Trnava

Revízie tlakových zariadení a tlakové skúšky - Profesionálne a spoľahlivo
Sú revízie tlakových zariadení povinné?

Ako majiteľ alebo prevádzkovateľ tlakových zariadení máte povinnosť zabezpečiť ich pravidelnú revíziu. Interval a rozsah stanovuje zákon.

Čo treba urobiť, keď revíziou zistíte poruchu tlakového zariadenia?

Okrem revízií poskytujeme aj servisné služby a opravy. Odhalíme zdroj poruchy a problém úplne odstránime pomocou overených metód, modernej techniky a certifikovaných materiálov.

Kde poskytujete revízie tlakových zariadení a tlakové skúšky?

Všetky služby poskytujeme v Bratislavskom kraji a v Trnave.