Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Všetky služby poskytujeme v lokalitách:

 • Bratislava
 • Pezinok
 • Senec
 • Malacky
 • Dunajská Streda
 • Trnava

Technická správa a údržba budov s.r.o.

Komplexné služby - Facility manažment.

 • Revízie zariadení
 • Servis zariadení
 • Sanačné práce

Revízie plynu a plynových zariadení Profesionalita – spoľahlivosť

Zaistite bezpečný chod a správnu činnosť vašich plynových zariadení. Vykonávame revízie plynu, ktoré zahŕňajú kontrolu plynových spotrebičov a prívodu plynu kvalifikovaným revíznym technikom. Odborným meraním a skúšaním preveríme stav týchto zariadení, aby sme odhalili prípadné poruchy a predišli tak úrazom a škodám na majetku. Revízie plynových zariadení – bezpečne a spoľahlivo.

Dlhodobá prevádzka vplýva na funkčnosť plynových zariadení. Aj keď na prvý pohľad vyzerajú v poriadku, ich životnosť sa postupne skracuje a výkon upadá. Preto treba sledovať, či vyhovujú stanoveným technickým normám. Povinnosť zabezpečiť revíziu môžete mať aj zo zákona a pri jej zanedbaní vám hrozí mastná pokuta.

Zabráňte podobným nepríjemnostiam a nechajte si odborne skontrolovať plynové zariadenia. Naši revízni technici vynikajú bohatými skúsenosťami a vďaka príslušným certifikátom sú oprávnení vykonať revíziu plynu – pravidelnú, východiskovú aj mimoriadnu. Tieto služby poskytujeme vo všetkých typoch objektov. Postaráme sa aj o revíziu komína, ktorú odporúčame pred vykurovacou sezónou a po nej.

Spoľahnite sa, že zabezpečíme celý proces: od odbornej prehliadky cez vydanie revíznej správy až po odstránenie zistených problémov.

Revízia plynu a plynových zariadení: Komplexné služby

 • revízia plynových spotrebičov (sporáky, ohrievače) a kontrola ich pripojenia
 • revízia plynových rozvodov
 • kontrola tesnosti uzáverov plynu a plynovodov
 • revízia plynového kotla
 • revízia komína
 • meranie úniku zemného plynu a LPG
 • kontrola spaľovania zemného plynu a LPG
 • kontrola prítomnosti oxidu uhoľnatého (CO)
 • vydanie revíznej správy
 • servis a odstránenie zistených porúch
 • pripomienka termínu pravidelnej revízie
 • upozornenie na legislatívne zmeny v oblasti revízií

Ako prebieha revízia plynu - plynových zariadení

Intervaly pravidelnej revízie plynu stanovuje zákon. Presné termíny si však nemusíte pamätať, ani si ich zapísať do diára. Všetky dôležité dátumy vám vopred pripomenieme, aby sme mohli včas naplánovať ďalšiu odbornú prehliadku.

O revíziu plynu sa postará certifikovaný revízny technik. Jeho úlohou je zistiť, či kontrolované plynové zariadenia neohrozujú ľudí, majetok a okolité prostredie. Taktiež posúdi, či vyhovujú príslušným normám a vyhláškam.

Revízny technik dôkladne preverí prívod plynu, tesnosť plynových uzáverov, osadenie plynových spotrebičov či kvalitu spaľovania zemného plynu a LPG. Dôležitým úkonom je detekcia úniku zemného plynu, LPG a oxidu uhoľnatého.

Po dokončení prehliadky dostanete revíznu správu. Slúži ako oficiálne potvrdenie o vykonaní revízie plynu a obsahuje opis aktuálneho technického stavu plynových zariadení. Ak technik odhalí poruchu, nemusíte zháňať ďalšiu firmu na opravu. Okrem revízií poskytujeme profesionálny servis plynových zariadení a nájdené nedostatky bezpečne odstránime.

Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení: Rozsah činnosti

 • Aa – výrobu plynu
 • Ab – skladovanie plynu
 • Ac – plnenie kovových tlakových nádob
 • Ad – zásobovanie plynom
 • Ae – zvyšovanie tlaku plynu na výstupe
 • Af – zvyšovanie tlaku plynu na vstupe
 • Ag – rozvod plynu
 • Ah – Spotreba plynu spaľovaním
 • Ai – chladenie a mrazenie s množstvom plynu
 • Ba – výroba plynu do 10 Nm3/h vrátane
 • Bb – skladovanie plynu s objemom do 100 m3
 • Bc – plnenie kovových tlakových nádob do 10 Nm3/h vrátane
 • Bd – zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h
 • Be – zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa
 • Bf – znižovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom do 0,4 MPa
 • Bh – spotreba plynu spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW
 • Bi – chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva od 3 kg do 25 kg vrátane

Revízie plynových zariadení - plynu - plynových kotlov

Revízie plynu, kotlov, plynových zariadení – profesionálne a spoľahlivo. Naše služby poskytujeme v lokalitách: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda, Trnava

Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov - Profesionálne a za dobrú cenu
Ako často potrebujem revíziu plynu?

Odporúčané intervaly sa rôznia podľa typu kontroly. Tu je niekoľko príkladov:

 • kontrola prívodu plynu a plynových spotrebičov v rodinných domoch a bytoch raz ročne,
 • kontrola plynových rozvodov v malých a stredných firmách raz za 3 roky,
 • kontrola plynových spotrebičov v malých a stredných firmách raz ročne.

Intervaly pravidelných revízií plynových zariadení presne stanovuje zákon. Napríklad firmy, bytové domy a samosprávy majú povinnosť vykonať revíziu tlakovej regulačnej stanice každých 6 mesiacov vrátane tlakovej skúšky raz ročne.

Musím si pamätať, kedy prebehla posledná revízia plynu?

S nami nemusíte myslieť na tieto termíny – zapamätáme si ich za vás. Všetky dôležité dátumy revízií plynových zariadení vám včas pripomenieme.

Kde poskytujete revízie plynových zariadení?

Všetky služby poskytujeme v Bratislavskom kraji a v Trnave.